Tentoonstellingsreglement

 

1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.

 

2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.

 

3. De tentoonstellingen zullen worden gehouden op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.

 

4. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen dienen uiterlijk 1 week voor de clubmatch te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmogelijkheid. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving eerder worden gestopt. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.

 

5. Programma’s en inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven in het NHSB.

 

6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom. Indien dit een buitenlandse exposant betreft dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. 

 

7. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. 

 

8. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels.

 

9. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).

 

10. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterslijst is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

11. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

 

12. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.

 

13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.

 

14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is.

Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden bij inschrijving door toevoeging achter het NHSB nummer Imp. (Land). Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

 

15. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is: 1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. (CAC-CACIB niet mogelijk) 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4.Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). Speciale klassen: Koppel: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen. Fokkerijgroep: een groep van minimaal 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan de fokker dezelfde is (zelfde kennelnaam). De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.

 

16. Het inschrijf geld bedraagt 30,- euro per hond per klasse. Voor de puppyklasse geldt een inschrijfgeld van 20,- euro per pup. Voor babyklasse en veteranenklasse geldt een inschrijfgeld van 20,- euro per hond. Voor elke 2e hond en meer per exposant geld een korting van 5,- euro per hond. Inschrijfgeld voor de koppelklasse bedraagt 5,- euro. Inschrijven in de fokkerijklasse is gratis. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terug betaald.

 

17. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

 

18. De keuringen beginnen om 10.00 uur. de keuringen der ereprijzen beginnen om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.

 

19. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

 

20. Artikel VI.17 Kynologisch reglement. 


20.1 Het is verboden op exposities of wedstrijden”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

 

21. Prijzen: bij het behalen van een kwalificatie wordt een herinnering beschikbaar gesteld. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaatvan de Federartion Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioensschapsprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.

 

22. Er word op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van een stand tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t. standruimte neem contact op met bestuur@landseervereniging.nl

 

23. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.