PRIVACYVERKLARING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Nederlandse Landseer ECT Vereniging Nederland

 

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging Nederland, gevestigd aan Zuiderstraat 63, 1486MK Westgrafdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Secretaris 

Zuiderstraat 63

1486 MK Westgrafdijk

+31 (0) 75-6413396

 

De penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van de Nederlandse Landseer ECT Vereniging Nederland

Deze is te bereiken via penningmeester@landseervereniging.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de Nederlandse Landseer ECT Vereniging verwerkt:

 

Voorletters- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam hond met eventueel geboortedatum en NHSB nummer

Via de bankafschriften bankrekeningnummers inzien

Verzoek tot goedkeuring om foto’s en filmmateriaal van de lessituaties te mogen gebruiken voor de website en de Facebookpagina van Nederlandse Landseer ECT Vereniging.

Foto’s of filmmateriaal van u en/of uw hond

Nederlandse Landseer ECT Vereniging verzamelt, m.u.v. foto’s/video KCM, waterwerk en wandelingen geen bijzondere of gevoelige gegevens.

Na uw goedkeuring kan er foto- of filmmateriaal van uw hond worden geplaatst op de website en/of in de periodieke uitgave van het clubmagazine, de Facebookpagina van de Nederlandse Landseer ECT Vereniging.  Gepubliceerd foto- of filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de website, de uitgave of de Facebookpagina van de Nederlandse Landseer ECT Vereniging.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@landseervereniging.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de Nederlandse Landseer ECT Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Nederlandse Landseer ECT Vereniging ) tussen zit. De Nederlandse Landseer ECT Vereniging  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Jouwweb voor de website, E- Boekhouden.nl. De Website en mailadressen gaan via jouwweb.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging verstrekt geen gegevens aan derden m.u.v. derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nederlandse Landseer ECT Vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@landseervereniging.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. De Nederlandse Landseer ECT Vereniging wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse Landseer ECT Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 

secretaris@landseervereniging.nl

 

Nederlandse Landseer ECT Vereniging Nederland